We confirm our dressedbytiffanystrent trustpilot account

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Tiffanys Fashion BVBA met ondernemingsnummer  0439.605.384  en maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Nieuwstraat 43 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Tiffanys/Trent wordt geplaatst via DressedByTiffanysTrent.be.

De website van Tiffanys Fashion BVBA werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen, zoniet wordt de bestelling niet aanvaard. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en geen handelaar te zijn of althans niet als handelaar te bestellen.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als op de keerzijde van de factuur zijn afgedrukt. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en te consulteren via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld volgens de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid: info@DressedByTiffanysTrent
Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek FAQ ‘.

Aanbod & Bestelling
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.Tiffanys.be Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met ons voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier, of via e-mail aan webshop@tiffanys.be of op het telefoonnummer 03 780 32 83. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
Betaling
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21%. Levering in één van onze winkels is gratis. Voor Bpost levering betaald u €4,95 in België. De kosten van verzending zijn per land terug te vinden in de shopping cart, na aanduiden van uw land van verzending. Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Mastercard, bancontact of PayPal. Er kan ook worden betaald met cadeaubonnen van DressedbyTiffanysTrent voor online gebruik. Indien via de webshop wordt betaald met één of meerdere cadeaubonnen waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen terugbetaling mogelijk.
Bevestiging bestelling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
Levering
Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Voor alle andere landen kan u ons steeds contacteren via webshop@tiffanys.be. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België door Bpost op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in één van onze winkels. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De klant die kiest voor afhaling in een winkel ontvangt bij het afhalen een bewijs. In de andere gevallen neemt de koper de verzendingskosten op zich voor de levering. Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven. De klant die kiest voor levering in een Tiffanys/Trentwinkel ontvangt een telefoontje van zodra de zending is toegekomen. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 2 dagen en maximaal 8 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 3 en maximaal 14 dagen in andere landen. Tijdens solden en actieperiodes kan de levertermijn oplopen tot 2 weken. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder/transporteur.
Reserveren
Naast bestellen kan de klant via onze webshop ook artikelen reserveren. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel. De gereserveerde artikelen worden gedurende maximaal vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen Tiffanys/Trentwinkel. Bij een reservering is enkel een betaling in de winkel mogelijk. De klant wordt opgebeld van zodra het artikel beschikbaar is in de winkel. Elke klant kan hoogstens twee artikelen tegelijk reserveren. Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.
Retour
Art. 46 Wet Marktpraktijken : ‘De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed’. Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht in één van onze winkels. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt vanuit de administratie van de webshop terugbetaald op de krediet/bank kaart waarmee de initiële betaling is gebeurd. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Tiffanys, Industriepark-West 66,9100 Sint-Niklaas. Terugzending via de post gebeurt op kosten van de koper. Hiertoe dient het retourformulier waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de koper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden dan door afgifte in één van onze winkels staat de klant ook zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden. Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant zijn/haar betaling uitvoerde.
Garantie
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Tiffanys,Industriepark-West 66,9100Sint-Niklaas of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar webshop@tiffanys.be. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit België vallen echter dan ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld of terugbetaald. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel of door het terug te betalen.
Handtekening & Bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
Aansprakelijkheid voor gebruik website
De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.
Aanbod
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst . De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
Bescherming van de privacy
De verkoper erkent dat op de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna de “GDPR”) van toepassing is. De verkoper treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke. De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de klant ontvangt – dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies. Deze verwerkingen gebeuren met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang of toestemming van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant heeft overeenkomstig de GDPR te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Meer informatie kan de klant vinden in de privacyverklaring, zoals terug te vinden op de website of via privacy@tiffanys.be
Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.
Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Aalst en desgevallend de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde bevoegd.